Bolagsvärdering

Bolagsbolagsvärdering är en cykel och en massa metoder som används för att mäta den ekonomiska uppskattningen av en ägares fördel i ett företag. bolagsvärdering används av monetära marknadsmedlemmar för att bestämma det värde de ska betala eller få för att påverka ett erbjudande om ett företag. Förutom att bedöma försäljningskostnaderna för ett företag används ofta liknande bolagsvärderingsanordningar av affärsbolagsbolagsvärderingre för att fastställa frågor som identifierats med hem- och välsignelseskatt, separat från åtal, utse affärspriset bland affärsresurser, bygga upp en ekvation för bedömning uppskattningen av medbrottsmännens ägarpremie för inköpsförsäljningsarrangemang och många andra affärsmässiga och legitima ändamål, till exempel, hos investerare stoppar, separat från fall och domänkonkurrens. ibland skulle domstolen utse en vetenskaplig bokförare som den gemensamma mästaren som gjorde affärsbolagsvärderingen. I dessa fall bör advokater konsekvent inrättas så att deras masterrapport tål utredningen av förhör och kritik. [2]Innan uppskattningen av ett företag kan uppskattas bör bolagsvärderingsuppgiften avgöra syftet bakom och villkoren för bolagsbolagsvärderingen. Dessa är officiellt kända som affärsvärldens standard och anledning till värde. [3]Normen av betydande värde är de teoretiska förhållandena under vilka verksamheten kommer att uppskattas. Anledningen till betydande värde identifieras med antagandena, till exempel att förvänta sig att verksamheten kommer att fortsätta evigt i sin nuvarande struktur (fortsatt drift), eller att uppskattningen av verksamheten ligger i avkastningen från erbjudandet av hela dess resurser korta den anslutna skyldigheten (mängden av delarna eller insamlingen av affärsresurser).Riktlinjer av betydande värdeÄrlig bedömning – en uppskattning av en affärsstrategi som bestäms mellan en villig köpare och en villig handlare, både i fullständig information om alla viktiga verkligheter och inte heller begränsade till att avsluta ett utbyte.Venture esteem – ett värde som organisationen har för en specifik ekonomisk stödjare. Observera att effekterna av samarbete kommer ihåg för bolagsvärdering enligt spekulationsstandarden för betydande värde.Inbyggt värde – den andel av affärsförtroendet som speglar den finansiella stödjandens övre till nedre förståelse av organisationens monetära potential.Lokaler av betydande värdeKommer oro – Värde i fortsatte med användning som ett kontinuerligt fungerande affärsföretag.Insamling av resurser – uppskattning av resurser som ännu inte används för att styra affärsuppgifter.Metodisk aura – uppskattning av affärsresurser i utbyte, där resurserna ska kasseras exklusivt och inte användas för affärsuppgifter.Likvidation – uppskattning i avkastning när affärsresurser ska kasseras i en begränsad likvidation.Orsak till betydande värde för rimligt värde BeräkningAnvänds – Om resursen skulle erbjuda marknadens medlemmar störst nytta genom dess användning i blandning med olika resurser som en samling.I utbyte – Om resursen skulle erbjuda marknadens medlemmar mest extrema fördelar i grunden på en oberoende förutsättning.Resultat för bolagsbolagsvärdering kan förändras avsevärt beroende på beslutet av både normen och anledningen till betydande värde. I en riktig affärsavtal skulle det vara normalt att köparen och försäljaren, var och en med en motiverande kraft för att uppnå ett idealiskt resultat, skulle avgöra en ärlig bedömning av en affärsresurs som skulle strida mot utkik efter en sådan upphandling. Om det är en chans att samarbeten är explicita för att organisationen uppskattas, kanske de inte tänks på. Rimligt värde konsoliderar inte heller gränserna för avsaknad av kontroll eller attraktivitet.Observera under alla omständigheter att det är möjligt att göra en ärlig utbolagsvärdering för en affärsresurs som säljs på sin valfria marknad. Detta understryker skillnaden mellan normen och anledningen till betydande värde.Dessa misstankar speglar kanske inte och troligen inte de verkliga tillstånden på marknaden där ämnet kan säljas. I vilket fall som helst förväntas dessa förhållanden med motiveringen att de ger en enhetlig norm av betydande värde, i kölvattnet av att tillämpa allmänt erkända bolagsvärderingsförfaranden, vilket möjliggör betydande granskning mellan organisationer som är jämförelsevis ordnade.En bolagsbolagsvärderingsrapport börjar i stort med en sammanfattning av orsaken och omfattningen av affärsutbolagsvärderingen precis som dess datum och uttryckta folkmassa. Det som följer är en skildring av de offentliga, provinsiella och grannskapsmässiga förhållandena som existerade från bolagsvärderingsdagen, precis som staterna i den verksamhet där ämnet arbetar. En typisk källa av monetära data för det primära segmentet av affärsbolagsvärderingsrapporten är Federal Reserve Boards Beige Book, som distribueras åtta gånger varje år av Federal Reserve Bank. Staten styroch branschorganisationer distribuerar dessutom värdefull insikt som visar lokala förhållanden och branscher.Monetär undersökningBudgetrapportutredningen omfattar till största delen grundläggande storleksundersökning, proportionell undersökning (likviditet, omsättning, nytta och så vidare), mönsterundersökning och liknande branschundersökning. Detta gör det möjligt för bolagsvärderingsgranskaren att kontrastera ämnesorganisationen med olika organisationer inom motsvarande eller jämförbar bransch och hitta mönster som påverkar organisationen och dessutom verksamheten på lång sikt. Genom att titta på en organisations budgetsammanfattningar i olika tidsramar kan bolagsvärderingsmästaren se utveckling eller minskning av inkomster eller kostnader, förändringar i kapitaldesign eller andra monetära mönster. Hur ämnesorganisationen står i kontrast till verksamheten kommer att hjälpa till och riskbedömningen och äntligen biståndet avgör rabattgraden och bestämningen av marknadsprodukter.Det är viktigt att hänvisa till att bland de finanspolitiska sammanfattningarna är det väsentliga påståendet att visa organisationens likviditet inkomst. Inkomst visar organisationens pengar in och ut.Standardisering av budgetrapporterDet viktiga målet med standardisering är att skilja på företagets förmåga att producera lön för sina ägare. En del av lönen är det inkomstmått som innehavarna kan eliminera från verksamheten utan att det påverkar verksamheten negativt. De mest kända standardiseringsändringarna faller i de medföljande fyra klasserna:Justeringar av ekvivalens. Bedömaren kan ändra ämnesorganisationens skattesammanfattningar för att uppmuntra en korrelation mellan ämnesorganisationen och olika organisationer inom en liknande bransch eller ett geografiskt område. Dessa förändringar förväntas utplåna kontrasterna mellan det sätt som distribuerad branschinformation införs och det sätt som ämnesorganisationens information införs i dess finanspolitiska rapporter.Justeringar som inte fungerar. Det är vettigt att förvänta sig att om ett företag såldes i ett spekulativt utbyte av affärer (vilket är den dolda orsaken till den ärliga bedömningsstandarden), skulle försäljaren ha alla resurser som inte identifierades med att skapa vinst eller bolagsbolagsvärdering de som inte arbetar resurser självständigt. Följaktligen dödas vanliga resurser (som överflödspengar) i allmänhet från tillgångsrapporten.Icke-upprepande justeringar. Ämnesorganisationens budgetrapporter kan påverkas av tillfällen som inte förväntas upprepas, som köp eller erbjudande av resurser, en fordran eller en onormalt enorm inkomst eller kostnad. Dessa icke-upprepande saker förändras med målet att skattesammanfattningarna bättre ska spegla administrationens antaganden för framtida utförande.Valfria justeringar. Innehavare av privatägda företag kan få betalt med fluktuationer från den lönenivå på marknaden som jämförande huvuden i verksamheten kan beställa. För att avgöra ärlig utbolagsvärdering bör innehavarens ersättning, fördelar, förmåner och förmedlingar ändras i enlighet med branschens normer. I grund och botten kan det hyresavtal som betalats av ämnets verksamhet för utnyttjande av egendom som ägs av organisationens ägare separat undersökas.Lön, resurser och marknad närmar sigTre unika metoder används vanligtvis vid affärsbolagsvärdering: lönemetoden, den resursbaserade metoden och marknadsmetoden. [4] Inom var och en av dessa metoder finns det olika strategier för att bestämma uppskattningen av ett företag som använder betydelsen av betydande värde som är lämplig för granskningsuppgiften. I stort bestämmer lönesätten ett incitament genom att beräkna den nuvarande nettoskattningen av fördelströmmen som skapas av verksamheten (begränsad inkomst); de resursbaserade metoderna bestämmer ett incitament genom att lägga till mängden delar av verksamheten (nettoresursvärde); och marknadsinriktningarna bestämmer ett incitament genom att kontrastera ämnesorganisationen med olika organisationer i en liknande bransch, av samma storlek och dessutom inom ett liknande område. Olika affärsbolagsvärderingsmodeller kan byggas som använder olika tekniker under de tre affärsbolagsvärderingarna. Finansiella spekulanter och Private Equity-experter har sedan för ett tag sedan använt sig av den första chicago-tekniken som i grunden konsoliderar lönesteget med marknadsstrategin.I specifika fall kan värdet likaså uppskattas genom att tillämpa de förfaranden och system som produceras för monetära alternativ, med hjälp av en verklig valram, [5] som talas om nedan.För att ta reda på vilka av dessa sätt att hantera användning, bör den bolagsbolagsvärderingde skickligheten öva takt. Varje strategi har fördelar och nackdelar, som bör ses som när de tillämpar dessa strategier på en specifik ämnesorganisation. De flesta kompositioner och domstolsval uppmanar bolagsbolagsvärderingren att tänka på mer än en strategi, vilken shskulle kunna rymmas med varandra för att nå ett värdefullt slutresultat. En andel av sinnets närvaro och ett anständigt handtag av aritmetik är användbart.Lönemetoden beror på den monetära riktlinjen för antagande: uppskattningen av verksamheten beror på den normala ekonomiska fördelen och risknivån i samband med satsningen. Lönebaserade bolagsvärderingstekniker bestämmer ärlig bedömning genom att separera fördelströmmen som produceras av ämnet eller målorganisationen gånger en nedskrivning eller kapitaliseringsgrad. Rabatten eller kapitaliseringsgraden förändras över strömmen av fördelar till nuvarande värde. Det finns några distinkta lönetekniker, inklusive kapitalisering av vinst eller inkomster, begränsade framtida inkomster (“DCF”) och överflödsvinststrategin (som är en halv ras av resurser och lön närmar sig). Efterverkan av att det är värt att räkna ut under lönesättet är i stort sett den ärliga utbolagsvärderingen av en kontrollerande, attraktiv premie i ämnesorganisationen, eftersom hela ämnesorganisationens fördelar ofta uppskattas och kapitaliserings- och rabattnivåer erhålls från mätningar som rör offentliga organisationer. IRS intäktsbeslut 59-60 uttrycker att vinsten är överskridande för bolagsvärdering av fasta arbetsorganisationer.Trots detta kan lönebolagsvärderingstekniker också användas för att bygga upp uppskattningen av en avskiljbar affärsresurs upp till en inkomstflöde kan tillskrivas den. En modell är licensierad skyddad innovation vars värde bör ställas in för att visa sig i en legitim suveränitetsstruktur.Rabatter eller kapitaliseringsnivåerEn rabatt- eller kapitaliseringsgrad används för att bestämma den aktuella uppskattningen av den normala avkastningen för ett företag. Rabatträntan och kapitaliseringsgraden är fast identifierade med varandra, men ändå igenkännliga. Som regel kan rabatträntan eller kapitaliseringsgraden karakteriseras som det avkastning som är viktigt att dra in finansiella stödjare till ett specifikt företag, med tanke på de faror som är förknippade med den spekulationen. Se Nödvändig returtakt.I DCF-bolagsvärderingar används nedskrivningsgraden, ofta en mätning av kapitalets kostnader för verksamheten, för att räkna ut den nuvarande nettoskattningen av en utveckling av de beräknade inkomsterna. Rabattgraden kan också ses som den nödvändiga avkastningstakten som de finansiella stödmännen hoppas få från verksamheten, med tanke på den grad av fara de försöker.Sedan används en kapitaliseringsgrad i tekniker för bolagsvärdering av företag som är beroende av affärsinformation för en ensam tidsram. Till exempel vid markbolagsvärderingar för fastigheter som skapar inkomster kan en kapitaliseringsgrad tillämpas på fastighetens nettolön (dvs. lön före försämring och premiekostnader) för fastigheten för det följande året.Det finns några distinkta tekniker för att bestämma passande markdownhastigheter. Avräkningsgraden består av två komponenter: (1) riskfri ränta, vilket är den avkastning som en ekonomisk stödjare skulle förvänta sig från ett skyddat, i princip riskfritt företag, till exempel en stor statlig säkerhet; utöver (2) en riskpremie som återbetalar en finansiell stöd för den totala fargraden relaterad till ett specifikt intresse i överflöd av den riskfria räntan. Framför allt bör den valda rabatten eller kapitaliseringsgraden vara stabil med ström av fördelar som den ska tillämpas på.Kapitalisering och begränsning av bolagsvärderingsberäkningar blir numeriskt identiska under antagandet att företagslönen utvecklas i en jämn takt.Beräkningsmodell för kapitalresurs (CAPM)Kapitalresursberäkningsmodellen (CAPM) ger en teknik för att bestämma en nedskrivningsgrad i affärsbolagsvärderingen. CAPM startade från de Nobelprisvinnande undersökningarna av Harry Markowitz, James Tobin och William Sharpe. Tekniken bestämmer nedgraderingsgraden genom att lägga till riskpremie till riskfri ränta. Riskpremien härleds genom att duplicera värdepremien med “beta”, en andel av aktievärdets oförutsägbarhet. Beta samlas av olika specialister för specifika företag och organisationer och mäter effektiva risker med satsning.En av CAPM: s reaktioner är att beta kommer från oförutsägbarhet för kostnader som handlas på en öppen marknadsorganisation, som varierar från icke-fritt organisationer vad gäller likviditet, attraktivitet, kapitaldesign och kontroll. Olika synpunkter som tillträde till kreditmarknader, storlek och styrelsens djup är också i stort sett unika. Hastighetsutvecklingsstrategin kräver också en utbolagsvärdering av ämnesorganisationens fara, vilket ger bolagsvärdering av sig själv. Om en hemlig organisation kan påvisas vara tillräckligt lik en offentlig organisation kan CAPM vara rimligt. Hur som helst, det kräver information om marknadsaktiekostnader för att räkna ut. För privatägda företag som inte säljer aktier i de offentliga sektorerna är dessa uppgifter inte omedelbart entillgängligt. I linje med detta är uppskattning av beta för privata företag svårt. Kapitalmodellen för utveckling är det vanliga beslutet i sådana fall.Valbara bolagsvärderingsmetoder och faktormodellerNär det gäller kapitalmarknadsordnade bolagsvärderingsmetoder finns det andra bolagsvärderingsmetoder än den konventionella CAPM-modellen. De innehåller till exempel Arbitrage-uppskattningshypotesen (APT) precis som den konsumtionsbaserade kapitalprismodellen (CCAPM). Dessutom skapades valbara kapitalmarknadsmodeller, som praktiskt taget delade att normal avkastning är beroende av många farokällor och på detta sätt är mindre oöverkomliga:Modeller av Q-teorin [6]Fama – fransk trefaktormodellCarhart fyrfaktormodellFama-fransk femfaktormodellSammantaget är även dessa modeller inte helt förutsägbara, eftersom de dessutom visar marknadens konstigheter. Trots detta går tekniken för fragmenterad replikering och faretäckning vidare utan behov av kapitalmarknadsinformation och på detta sätt är mer solid. [7] Lika framträdande är närvaron av satsningsbaserade metoder, tänker på olika spekulationsöppningar och beslutar om ett spekulationsprogram med metoder för rak förbättring. Bland dem finns den ungefärliga bolagsvärderingsmetoden för förfall.Justerad kapitalresursberäkningsmodellVärdeutgiften (Ke) beräknas genom att använda den modifierade kapitalresursbolagsvärderingsmodellen (Mod. CAPM){\ displaystyle k_ {e} = R_ {f} + \ beta (R_ {m} -R_ {f}) + SCRP + CSRP} k_ {e} = R_ {f} + \ beta (R_ {m} -R_ {f}) + SCRP + CSRPVar:{\ displaystyle R_ {f}} R_ {f} = Riskfri avkastning (generellt sett tioårigt statsobligationsränta){\ displaystyle \ beta} \ beta = Betavärde (känslighet för aktiebesök av marknadsavkastning){\ displaystyle k_ {e}} k_ {e} = Kostnad för eget kapital{\ displaystyle R_ {m}} R_m = MarknadsavkastningSCRP = Small Company Risk PremiumCSRP = Företagets explicita riskpremieVägt normal kapitalutgift (“WACC”)Den vägda normala kapitalkostnaden är ett sätt att hantera beslut om en nedskrivningsgrad. WACC-strategin bestämmer ämnesorganisationens verkliga kapitalkostnad genom att räkna ut den viktade normalen för organisationens kostnad för förpliktelse och värdekostnad. WACC bör tillämpas på ämnesorganisationens nettoinkomst för att lägga till det tillförda kapitalet.Ett av problemen med denna strategi är att bolagsbolagsvärderingren kan välja att beräkna WACC enligt ämnesorganisationens nuvarande kapitaldesign, den normala företagskapitalkonstruktionen eller den ideala kapitalkonstruktionen. En sådan takt minskar objektiviteten hos denna metod, hos personligheter hos vissa kennlingar.Visst, eftersom WACC fångar risken för själva ämnet, är nuvarande eller funderade kapitalkonstruktioner, istället för industrins mittpunkter, lämpliga beslut för affärsbolagsvärdering.När kapitaliseringsgraden eller nedskrivningsgraden är upplöst, bör den tillämpas på en lämplig monetär inkomstkälla: inkomst före skatt, efter skatt, nettovinst före skatt, efter vinst nettovinst, överflödsvinst, beräknad inkomst och så vidare Efterverkan av detta recept är det visade ett incitament före gränser. Innan vi fortsätter att räkna ut gränser, bör det som det är bör bolagsvärderingsfärdig betrakta det visade ett incitament under resursen och marknaden närmar sig.En noggrann samordning av rabattgraden till rätt andel av den ekonomiska lönen är grundläggande för exaktheten i affärsbolagsvärderingsresultaten. Nettoresultat är ett regelbundet beslut vid sakkunnigstyrda affärsundersökningar. Resonemanget bakom detta beslut är att denna inkomstförutsättning avser den rabatt på värdet som erhållits från Build-Up- eller CAPM-modellerna: de vinster som förvärvats av intressen som handlas på en öppen marknadsorganisation kan utan tvekan hanteras när det gäller nettoinkomster. Samtidigt får rabatterna i stort sett information från den offentliga kapitalbranschen.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Want to Join Our Site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.